INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

spółka Regata Čechy a.s. (w której skład wchodzą zakłady Hotel Horizont, Hotel Port, Domy Handlowe Regata oraz centrala spółki, dalej zwana „Regatą Čechy”) bardzo ceni sobie Państwa zaufania i szczególnie dba o ochronę Państwa danych, włącznie z danymi osobowymi. Przetwarzanie danych przez Regata Čechy odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwanym „RODO”.

 

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się w związku z wizytą na stronach internetowych spółki Regata Čechy (www.hotelhorizont.cz; www.hotelport.cz; www.odregata.cz; www.regata-cechy.cz), oraz o niektórych innych przypadkach, w których podczas czynności wykonywanych przez spółkę Regata Čechy ma miejsce przetwarzanie danych osobowych innych osób (na przykład gości w hotelu, dziennikarzy itp.)

Przetwarzanie danych osobowych z formularzy kontaktowych

Z zapytań wysłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych

pobierane są dane osobowe, które znajdują się w zaszyfrowanym interfejsie, chodzi o następujące dane:

  • data i czas wysłania formularza kontaktowego;
  • dane z wysłanego formularza kontaktowego
  • ewentulane zapytanie zianteresowanej osoby;
Przetwarzanie takich plików protokołowych spółka Regata Čechy będzie wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, spółki Breezy s.r.o. z siedzibą Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, REGON: 27733823 wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 163153

Przetwarzanie danych osobowych do wysyłania newsletterów

W razie zainteresowania użytkownika strony internetowej otrzymywaniem newsletterów i innych wiadomości reklamowych, spółka Regata Čechy na podstawie udzielonej zgody będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe takiego użytkownika, zawsze co najmniej w zakresie adres e-mail, imię i nazwisko.  Treść newslettera i inne wiadomości reklamowe mogą być personalizowane na podstawie przekazanych danych oraz innych danych do personalizacji treści, które spółka Regata Čechy pozyska na podstawie zachowania użytkownika na stronie internetowej lub z newslettera.Dane osobowe użytkownika spółka Regata Čechy zacznie przetwarzać dopiero wtedy, kiedy użytkownik w odpowiednim formularzu zamówienia wysyłania newslettera i innych wiadomości reklamowych wypełni swoje dane, zamówienie i potwierdzi swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z instrukcją w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeżeli zadanie zamówienia nie zostanie potwierdzone, to wypełnione dane nie zostaną nigdzie zapisane. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania udzielonej zgody. Przetwarzanie danych osobowych spółka Regata Čechy będzie wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, spółki SmartSelling a.s., z siedzibą Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, REGON: 29210372, wpisanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział B, wkładka 7559.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją w każdej chwili odwołać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody pisemnie pod adresem spółki Regata Čechy (patrz poniżej).
Udzieloną zgodę można odwołać również klikając odnośnik „wypisanie z newslettera” w przysłanym newsletterze albo wiadomości reklamowej.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem usług on-line na stronie internetowej spółki

W przypadku zakupu usług na stronie internetowej hotelu Port lub hotelu Horizont www.hotelport.cz, www.hotelhorizont.cz spółka Regata Čechy będzie przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny i ewentualnie adres (dane nieobowiązkowe).
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych klientów spółka Regata Čechy będzie wykonywać w celu realizacji umowy kupna, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających u obowiązujących przepisów prawa oraz w celu ochrony swoich praw i prawnie chronionych interesów polegających na zapobieganiu ewentualnym sporom sądowym wynikającym z umów kupna.


Spółka Regata Čechy wyżej wymienione dane osobowe klientów będzie przetwarzać przez okres 3 lat od zawarcia właściwej umowy kupna.


Przetwarzanie danych osobowych spółka Regata Čechy będzie wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, spółki ComArr, spol. s r.o., z siedzibą Tolarova 291, 533 51  Pardubice, REGON: 150 500 84 wpisanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd okręgowy w Hradec Králové, dział C, wkładka 449.

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą zapytań, pytań dotyczących usług noclegowych na stronie internetowej
 

W przypadku zapytania o usługi na stronie internetowej hotelu Port lub hotelu Horizont www.hotelport.cz, www.hotelhorizont.cz za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie zapytania pod odpowiedni adres mailowy podany na stronie internetowej, spółka Regata Čechy będzie przetwarzać dane osobowe potencjalnego klienta w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, ew. firma.
 

Po obsłużeniu danego zapytania spółka Regata Čechy wymienione dane może przetwarzać nadal w celach marketingowych dotyczących oferty usług noclegowych, z tytułu uzasadnionych interesów zgodnie z motywem 47 preambuły RODO. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo na usunięcia danych lub bycia zapomnianą, przy czym takie wymagania może skierować pod adresem gdpr@regata-cechy.cz.


Przetwarzanie danych osobowych spółka Regata Čechy będzie wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu przetwarzającego, spółki SmartSelling a.s., z siedzibą Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, REGON: 29210372, wpisanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział B, wkładka 7559.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami noclegowymi

Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce zamieszkania, podpis), którzy zrealizowali swój pobyt w zakładach spółki Regata Čechy (chodzi o hotel Port i hotel Horizont) spółka Regata Čechy przetwarza zgodnie z podstawą prawną nałożoną przez prawo. Chodzi o przetwarzanie niezbędne w celu spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 akapitem 1 lit. c) RODO.

W związku z tym spółka Regata Čechy przechowuje imię, nazwisko i adres e-mail swoich Klientów również w celu weryfikacji zadowolenia klienta lub oferty biznesowej tego samego rodzaju lub usług, które były przedmiotem zamówienia. Tytuł prawny takiego przetwarzania adresów e-mail, imienia i nazwiska ma na celu ochronę uzasadnionych praw i interesów spółki Regata Čechy w celu przedstawienia opinii na temat przebiegu pobytu klientów, a tym samym poprawy oferty i usług spółki, zgodnie z motywem 47 preambuły RODO.

Informacje zwrotne firma Regata Čechy będzie pozyskiwać, a tym samym i przetwarzać adresy e-mailowe klientów, w taki sposób, że pod adresy e-mail zgodnie z informacją powyżej zostanie wysłana ankieta dotycząca zadowolenia i przebiegu pobytu w hotelu Port i hotelu Horizont, czyli wiadomość biznesowa. Ankieta związana z danym zakupem usług zostanie wysłana do klienta tylko raz. Spółka Regata Čechy będzie pozyskiwać informacje zwrotne, a tym samym przetwarzać adresy e-mail klientów samodzielnie, ewentualnie za pośrednictwem powiązanej umownie osoby trzeciej.

Informujemy, że wyżej wymienione sposoby przetwarzania danych osobowych obejmują profilowanie.

Korzystanie z plików cookie i analiza strony internetowej

Więcej informacji

Inne prawa związane z ochroną danych osobowych


Osobom, których dane dotyczą, a których dane osobowe przetwarza spółka Regata Czechy, w przypadku spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych polegające na bezpłatnym otrzymaniu na podstawie wniosku informacji, które dane osobowe spółka Regata Čechy przetwarza;
  • prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych, które ich dotyczą;
  • prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych, które ich dotyczą;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania takich danych osobowych (tj. do wysyłania newsletterów i innych informacji reklamowych).

Osobom, których dane dotyczą, a których dane osobowe przetwarza spółka Regata Čechy a.s., w przypadku spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa przysługuje prawo wnieść sprzeciw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, o ile podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są uzasadnione interesy spółki Regata Čechy. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu.


Wyżej wymienione prawa osoby, których dane dotyczą, a których dane przetwarza spółka Regata Czechy, mogą realizować pisemnie lub e-mailem pod adresem spółki Regata Czechy, która jest administratorem danych osobowych, za pośrednictwem niżej podanych danych kontaktowych.
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą informacją jest spółka:

Regata Čechy a.s.
REGON: 26154200
siedziba: Praha 6, Čílova 304/9 PSČ 162 00
Wpis w rejestrze handlowym:   prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, wkładka 6376 lub

za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: gdpr@regata-cechy.cz

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych wchodzi w życie i obowiązuje od 25. 5. 2018.