SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

společnost Regata Čechy, a.s. (se svými závody Hotel Horizont, Hotel Port, Obchodní domy Regata a centrálou společnosti – dále jen „Regata Čechy“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování společnost Regata Čechy postupuje zcela v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“.

 

Cílem tohoto sdělení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Regata Čechy (www.hotelhorizont.cz; www.hotelport.cz; www.odregata.cz; www.regata-cechy.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Regata Čechy dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například hostů v hotelu, novinářů apod.).

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů


Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře
jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází v zašifrovaném rozhraní  a jedná se o následující údaje:

 • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
 • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
 • případný dotaz návštěvníka;

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Regata Čechy  sama a prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti Breezy s.r.o. se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČ: 27733823 zapsané v obchodním rejstříku vedeném oddíl C, vložka 163153.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Regata Čechy  za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Regata Čechy zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje uživatele začne společnost Regata Čechy  zpracovávat až poté, co uživatele vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat. 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Regata Čechy  sama případně prostřednictvím specializovaného zpracovatele, společnosti SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559.


Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Regata Čechy  (viz níže).
Udělený souhlas lze taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti

V případě nákupu služeb na webu závodu hotel Port či hotel Horizont www.hotelport.cz, www.hotelhorizont.cz bude společnost Regata Čechy zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj).
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Regata Čechy provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy,  dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv.

Společnost Regata Čechy bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Regata Čechy provádět sama a prostřednictvím specializovaného zpracovatele společností ComArr, spol. s r.o., se sídlem Tolarova 291, 533 51  Pardubice, IČ: 150 500 84 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 449.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu hotelu Port či hotelu Horizont www.hotelport.cz, www.hotelhorizont.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu bude společnost Regata Čechy zpracovávat osobní údaje potencionálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.
 

Po zpracování příslušné poptávky může společnost Regata Čechy výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na gdpr@regata-cechy.cz.


Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Regata Čechy sama, případně prostřednictvím zpracovatele, společnosti SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 29210372  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu,, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v závodech společnosti Regata Čechy (jedná se o hotel Port a hotel Horizont), zpracovává společnost Regata Čechy na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6odstavec 1 písm. c) GDPR.

V této souvislosti společnost Regata Čechy uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků  i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Regata Čechy  spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a službyv souladu s recitálem č. 47 GDPR.

Zpětnou vazbu bude společnost Regata Čechy zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu Port a hotelu Horizont, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost Regata Čechy bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby.

Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Více informací najdete na stránce Informace o zpracování cookies.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Regata Čechy zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Regata Čechy, a.s.  zpracovává;
   
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
   
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
   
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Regata Čechy, a.s.  zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Regata Čechy. Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Regata Čechy  zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Regata Čechy jakožto správce osobních údajů, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Sdělení ke zpracování osobních údajů je společnost:

Regata Čechy, a.s.
IČO:             26154200
sídlo:            Praha 6, Čílova 304/9 PSČ 162 00
Zápis v OR:   vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6376

nebo prostřednictvím speciální e-mailové adresy: gdpr@regata-cechy.cz

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018.